Nieefektywne procesy zmuszają do cięższej pracy niż jest to konieczne. 

Proces zamknięcia roku zawiera więcej elementów niż proces zamknięcia miesiąca. Jednak jego usprawnienie wymaga takich samych działań, jak opisane w raporcie na temat usprawniania zamknięcia miesiąca: zmapowania procesu, zaplanowania go na nowo i zbudowania efektywnych mechanizmów śledzenia i doskonalenia procesu sprawozdawczego. Eliminacja niepotrzebnie powtarzających się czynności, poprawa komunikacji oraz nadawanie priorytetów pomagają poprawić efektywność procesu.

Jakie zagadnienia stwarzają trudności w skutecznym zamknięciu  roku?

 1. Zatwierdzanie rozliczeń międzyokresowych, szacunki dotyczące rozrachunków.
 2. Obliczanie rozliczeń międzyokresowych, szacunki dotyczące rozrachunków.
 3. Bilansowanie rozliczeń międzyzakładowych i międzyfirmowych.
 4. Weryfikacja i potwierdzanie zgód.
 5. Określanie poziomów odwrotnych obciążeń.
 6. Czas reakcji podczas wymiany informacji i składania wniosków o potwierdzenia i zgody.

 

Rekomenduję następujące postępowanie, aby w skuteczny sposób pokonać powyższe trudności:

I. Mapuj i analizuj proces.

 1. Stwórz mapę strumienia wartości w celu zobrazowania wartości w przepływie pracy. 
 2. Udokumentuj przepływ pracy w ramach sprawozdawczości i procesu zamknięcia okresu za pomocą efektywnego narzędzia współpracy zespołowej. Odejdź od prostego narzędzi zbudowanego w arkuszach kalkulacyjnych i przejdź na oparte o aplikacje chmurowe, w których praca zespołowa i rejestracja następuje w czasie rzeczywistym, a menedżerowie dostają feedback i przekazują decyzje osobom realizującym proces online bez zbędnej zwłoki.
 3. Porównaj procesy pomiędzy zakładami i spółkami w grupie używając map procesów oraz analizy wskaźników efektywności tj. Process Performance Index (PPI) – czyli w oparciu o wskaźnik wydajności procesu, pozwalające ocenić efektywność procesu w trakcie jego konfiguracji, zanim zostanie wprowadzony do realizacji oraz Key Performance Indicators (KPI) tj. o wskaźniki pomiaru stopnia realizacji celów dla poszczególnych czynności procesowych w trakcie realizacji procesu dla weryfikacji poziomu osiągania celów operacyjnych.

II. Planuj, śledź i komunikuj pracę oraz wyznaczaj  priorytety.

 1. Śledź i komunikuj wydajność procesu na bieżąco.  Komunikowanie wydajności na bieżąco pozwala zaoszczędzić czas tracony na szukanie informacji i komunikowanie się. Przyspiesza podejmowanie decyzji.
 2. Śledź i komunikuj realizację procesu na bieżąco.  Komunikowanie realizacji na bieżąco pozwala powiadamiać pracowników realizujących proces i innych zainteresowanych o potencjalnych opóźnieniach i zmianach.
 3. Stwórz dla menedżerów pulpity menadżerskie. Wykorzystaj graficzną formę informowania o wynikach kluczowych wskaźników skuteczności KPI w celu zarządzania wydajnością procesu na bieżąco.
 4. Porównaj wyniki procesów pomiędzy zespołami. Zidentyfikuj nieefektywność poprzez uchwycenie odchyleń między czasem realizacji, a zakładanym czasem realizacji procesu.
 5. Uszereguj pozycje pod kątem miesięcznych uzgodnień. Ustalenia poczyń poprzez ich ocenę i obserwacje przeszłości, zmienność i wolumeny transakcji. Wykorzystaj do tego narzędzie do analizy i ustalania priorytetów.

III. Identyfikuj przyczyny nieefektywności i problemy

 1. Śledź i raportuj nieefektywności. Dziel się wiedzą o błędach w celu identyfikacji nieefektywności.
 2. Zbieraj wiedzę i prowadź szkolenia personelu. Ucz siebie i innych w zakresie rozwiązywania bieżących problemów, lepszego planowania i zarządzania procesem.
 3. Podejmij działania w kierunku usunięcia z procesu działań niepotrzebnych i nieefektywnych. Eliminuj czynności wynikające z nieefektywnej pracy zespołów w procesie.
 4. Upoważnij pracowników identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z zakłóceniami procesów w zakresie swojej własnej pracy. Daj zespołom samodzielność aby mogły działać szybciej i elastycznej.

IV. Ustal priorytety

  1. Nadaj priorytety wprowadzania usprawnień do procesu. Określ priorytety w zależności od potrzeb zainteresowanych stron ? klientów i decydentów biznesowych procesu.
  2. Identyfikuj potrzeby klientów i decydentów biznesowych. Ustalaj priorytety realizacji wg potrzeb klientów i decydentów.
  3. Ustal zasady ponownego sekwencjonowania przepływu pracy i informacji. Ustal sekwencje przepływu zgodnie z potrzeb zainteresowanych stron ? klientów i decydentów biznesowych procesu.
  4. Przeprowadź konsultacje z klientami i decydentami biznesowymi na temat procesu i zarządzania nim. Ustal kluczowe nieporozumienia i oczekiwania przed rozpoczęciem procesu zamknięcia roku.

Bartosz Radziszewski, Business Dialog, autor programu Digital Finance Excellence