Wstrzymać gigantyczne eksperymenty AI: list otwarty

Posłuchaj:
Udostępnij:
Publikujemy ten ważny dokument w oryginalnym brzmieniu (poniżej) i w naszym tłumaczeniu.
…………………………………………………..
Wzywamy wszystkie laboratoria AI do natychmiastowego wstrzymania na co najmniej 6 miesięcy szkolenia systemów AI potężniejszych niż GPT-4.

Systemy sztucznej inteligencji z inteligencją współzawodniczącą z ludźmi mogą stanowić poważne zagrożenie dla społeczeństwa i ludzkości, jak wykazały szeroko zakrojone badania [1] i potwierdzone przez najlepsze laboratoria AI. [2] Jak stwierdzono w powszechnie akceptowanych zasadach sztucznej inteligencji Asilomar , zaawansowana sztuczna inteligencja może stanowić głęboką zmianę w historii życia na Ziemi i powinna być planowana i zarządzana z odpowiednią troską i zasobami . Niestety, ten poziom planowania i zarządzania nie ma miejsca, mimo że w ostatnich miesiącach laboratoria sztucznej inteligencji utknęły w wymykającym się spod kontroli wyścigu, aby rozwijać i wdrażać coraz potężniejsze cyfrowe umysły, których nikt ? nawet ich twórcy ? nie jest w stanie zrozumieć, przewidywać lub niezawodnie kontrolować.

Współczesne systemy sztucznej inteligencji stają się obecnie konkurencyjne dla ludzi w zadaniach ogólnych [3] i musimy zadać sobie pytanie: czy powinniśmy pozwolić maszynom zalewać nasze kanały informacyjne propagandą i nieprawdą? Czy powinniśmy zautomatyzować wszystkie zadania? Czy powinniśmy  rozwijać nieludzkie umysły, które mogą ostatecznie przewyższyć nasze liczebnie, przechytrzyć i zastąpić nas? Czy powinniśmy ryzykować utratę kontroli nad naszą cywilizacją? Takie decyzje nie mogą być przekazywane niewybieralnym liderom technologicznym. Potężne systemy sztucznej inteligencji powinny być opracowywane tylko wtedy, gdy mamy pewność, że ich efekty będą pozytywne, a związane z nimi ryzyko będzie możliwe do opanowania.Ta pewność musi być dobrze uzasadniona i wzrastać wraz z wielkością potencjalnych skutków systemu. W niedawnym oświadczeniu OpenAI dotyczącym sztucznej inteligencji ogólnej stwierdza się, że ?w pewnym momencie może być ważne uzyskanie niezależnej oceny przed rozpoczęciem szkolenia przyszłych systemów, a w przypadku najbardziej zaawansowanych wysiłków uzgodnienie ograniczenia tempa wzrostu mocy obliczeniowej wykorzystywanej do tworzenia nowych modele?. Zgadzamy się. Ten punkt jest teraz.

Dlatego wzywamy wszystkie laboratoria AI do natychmiastowego wstrzymania na co najmniej 6 miesięcy szkolenia systemów AI potężniejszych niż GPT-4 . Ta przerwa powinna być jawna i możliwa do zweryfikowania oraz obejmować wszystkie kluczowe podmioty. Jeśli taka przerwa nie może zostać szybko uchwalona, ??rządy powinny wkroczyć i wprowadzić moratorium.

Laboratoria sztucznej inteligencji i niezależni eksperci powinni wykorzystać tę przerwę, aby wspólnie opracować i wdrożyć zestaw wspólnych protokołów bezpieczeństwa dla zaawansowanego projektowania i rozwoju sztucznej inteligencji, które są rygorystycznie kontrolowane i nadzorowane przez niezależnych ekspertów zewnętrznych.  Protokoły te powinny zapewniać ponad wszelką wątpliwość, że systemy, które się do nich stosują, są bezpieczne. [4] Nie oznacza to ogólnie przerwy w rozwoju sztucznej inteligencji, a jedynie wycofanie się z niebezpiecznego wyścigu do coraz większych, nieprzewidywalnych modeli czarnej skrzynki z pojawiającymi się możliwościami.

Badania i rozwój sztucznej inteligencji powinny zostać ponownie skoncentrowane na uczynieniu dzisiejszych potężnych, najnowocześniejszych systemów dokładniejszymi, bezpieczniejszymi, łatwiejszymi do interpretacji, przejrzystymi, niezawodnymi, spójnymi, godnymi zaufania i lojalnymi.

Równolegle programiści AI muszą współpracować z decydentami, aby radykalnie przyspieszyć rozwój solidnych systemów zarządzania AI. Powinny one obejmować co najmniej: nowe i zdolne organy regulacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją; nadzór i śledzenie wysoce wydajnych systemów sztucznej inteligencji i dużych zasobów mocy obliczeniowej; systemy pochodzenia i znaków wodnych pomagające odróżnić prawdziwe od syntetycznych i śledzić wycieki modeli; solidny ekosystem audytu i certyfikacji; odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez AI; solidne finansowanie publiczne badań technicznych nad bezpieczeństwem sztucznej inteligencji; oraz dobrze wyposażone instytucje do radzenia sobie z dramatycznymi zakłóceniami gospodarczymi i politycznymi (zwłaszcza w demokracji), które spowoduje sztuczna inteligencja.

Ludzkość może cieszyć się kwitnącą przyszłością dzięki sztucznej inteligencji. Po pomyślnym stworzeniu potężnych systemów sztucznej inteligencji możemy teraz cieszyć się ?latem sztucznej inteligencji?, w którym czerpiemy korzyści, konstruując te systemy z wyraźną korzyścią dla wszystkich i dając społeczeństwu szansę na przystosowanie się. Społeczeństwa potrafiły zatrzymać inne technologie, które mogły mieć katastrofalne skutki dla społeczeństwa. [5]   Możemy to zrobić i w tym przypadku. Cieszmy się długim sztucznym latem, a nie pędźmy nieprzygotowani do jesieni.

Liczba podpisów w dniu 31.03 – 1804

……………………..

Oryginalne brzmienie listu

We call on all AI labs to immediately pause for at least 6 months the training of AI systems more powerful than GPT-4. 

AI systems with human-competitive intelligence can pose profound risks to society and humanity, as shown by extensive research[1] and acknowledged by top AI labs.[2] As stated in the widely-endorsed Asilomar AI PrinciplesAdvanced AI could represent a profound change in the history of life on Earth, and should be planned for and managed with commensurate care and resources. Unfortunately, this level of planning and management is not happening, even though recent months have seen AI labs locked in an out-of-control race to develop and deploy ever more powerful digital minds that no one ? not even their creators ? can understand, predict, or reliably control.

Contemporary AI systems are now becoming human-competitive at general tasks,[3] and we must ask ourselves: Should we let machines flood our information channels with propaganda and untruth? Should we automate away all the jobs, including the fulfilling ones? Should we develop nonhuman minds that might eventually outnumber, outsmart, obsolete and replace us? Should we risk loss of control of our civilization? Such decisions must not be delegated to unelected tech leaders. Powerful AI systems should be developed only once we are confident that their effects will be positive and their risks will be manageable. This confidence must be well justified and increase with the magnitude of a system’s potential effects. OpenAI’s recent statement regarding artificial general intelligence, states that „At some point, it may be important to get independent review before starting to train future systems, and for the most advanced efforts to agree to limit the rate of growth of compute used for creating new models.” We agree. That point is now.

Therefore, we call on all AI labs to immediately pause for at least 6 months the training of AI systems more powerful than GPT-4. This pause should be public and verifiable, and include all key actors. If such a pause cannot be enacted quickly, governments should step in and institute a moratorium.

AI labs and independent experts should use this pause to jointly develop and implement a set of shared safety protocols for advanced AI design and development that are rigorously audited and overseen by independent outside experts. These protocols should ensure that systems adhering to them are safe beyond a reasonable doubt.[4] This does not mean a pause on AI development in general, merely a stepping back from the dangerous race to ever-larger unpredictable black-box models with emergent capabilities.

AI research and development should be refocused on making today’s powerful, state-of-the-art systems more accurate, safe, interpretable, transparent, robust, aligned, trustworthy, and loyal.

In parallel, AI developers must work with policymakers to dramatically accelerate development of robust AI governance systems. These should at a minimum include: new and capable regulatory authorities dedicated to AI; oversight and tracking of highly capable AI systems and large pools of computational capability; provenance and watermarking systems to help distinguish real from synthetic and to track model leaks; a robust auditing and certification ecosystem; liability for AI-caused harm; robust public funding for technical AI safety research; and well-resourced institutions for coping with the dramatic economic and political disruptions (especially to democracy) that AI will cause.

Humanity can enjoy a flourishing future with AI. Having succeeded in creating powerful AI systems, we can now enjoy an „AI summer” in which we reap the rewards, engineer these systems for the clear benefit of all, and give society a chance to adapt. Society has hit pause on other technologies with potentially catastrophic effects on society.[5]  We can do so here. Let’s enjoy a long AI summer, not rush unprepared into a fall.

Notes and references

[1]

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021, March). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?🦜. In Proceedings of the 2021 ACM conference on fairness, accountability, and transparency (pp. 610-623).

Bostrom, N. (2016). Superintelligence. Oxford University Press.

Bucknall, B. S., & Dori-Hacohen, S. (2022, July). Current and near-term AI as a potential existential risk factor. In Proceedings of the 2022 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (pp. 119-129).

Carlsmith, J. (2022). Is Power-Seeking AI an Existential Risk?. arXiv preprint arXiv:2206.13353.

Christian, B. (2020). The Alignment Problem: Machine Learning and human values. Norton & Company.

Cohen, M. et al. (2022). Advanced Artificial Agents Intervene in the Provision of Reward. AI Magazine43(3) (pp. 282-293).

Eloundou, T., et al. (2023). GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models.

Hendrycks, D., & Mazeika, M. (2022). X-risk Analysis for AI Research. arXiv preprint arXiv:2206.05862.

Ngo, R. (2022). The alignment problem from a deep learning perspective. arXiv preprint arXiv:2209.00626.

Russell, S. (2019). Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control. Viking.

Tegmark, M. (2017). Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. Knopf.

Weidinger, L. et al (2021). Ethical and social risks of harm from language models. arXiv preprint arXiv:2112.04359.

[3]

Bubeck, S. et al. (2023). Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4. arXiv:2303.12712.

OpenAI (2023). GPT-4 Technical Report. arXiv:2303.08774.

[4]

Ample legal precedent exists ? for example, the widely adopted OECD AI Principles require that AI systems „function appropriately and do not pose unreasonable safety risk”.

[5]

Examples include human cloning, human germline modification, gain-of-function research, and eugenics.