Konsultacje Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie krajowego prawa AI

Posłuchaj:
Udostępnij:

13 marca 2024 roku Parlament Europejski zatwierdził nowe rozporządzenie. Akt o Sztucznej Inteligencji to pierwsze tego typu na świecie prawo, które w sposób całościowy ma uregulować sektor AI. Dzisiaj – 2.04.24 – polskie Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do konsultacji. Na pierwszym etapie konsultacji MC chce uzyskać wstępną opinię interesariuszy sektora AI dotyczących kierunków wprowadzania Aktu do polskiego systemu prawnego. W tym celu prosi o odpowiedź na 4 pytania.

1. Czy w związku z wdrożeniem Aktu powinien powstać w polskim porządku prawnym zupełnie nowy, przeznaczony temu obszarowi organ nadzoru rynku* czy też może tę funkcję powinny pełnić obecnie istniejące organy lub organ? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź i, jeśli to zasadne, wskazać istniejące instytucje publiczne, które powinny pełnić tę funkcję.

2. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcja organu notyfikującego** powinna być pełniona przez obecnie istniejący podmiot lub podmioty publiczne czy też przez nowy, powołany w tym celu podmiot?  Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź i, jeśli jest to zasadne, wskazać istniejący podmiot, który powinien pełnić tę funkcję.

3. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcję organu nadzoru rynku* oraz organu notyfikującego** powinny być realizowane przez  samą instytucję czy też poprzez niezależne od siebie organy na zasadzie współpracy opartej na podziale zadań? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź oraz, jeśli jest to zasadne, wskazać istniejące podmioty, które powinny pełnić te funkcje.

4. Jakie kategorie interesariuszy – np. organów, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup społecznych, kategorii obywateli i in. – powinny być traktowane priorytetowo w zakresie działań komunikacyjnych edukacyjnych w związku z procesem wchodzenia w życie europejskiego rozporządzenia dot. Sztucznej inteligencji? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź.

* Organ nadzoru rynku – opis głównych funkcji

  • pojedynczy punkt kontaktowy do celów rozporządzenia
  • wykonuje swoje uprawnienia w sposób niezależny, bezstronny i nietendencyjny
  • rozpatruje wnioski dot. zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku systemów AI wysokiego ryzyka
  • Przyjmuje zgłoszenia dot. poważnych incydentów
  • Rozpatruje skargi składane przez osoby poddane działaniom systemów AI

**Organ notyfikujący – opis głównych funkcji

  • jest odpowiedzialny za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny, wyznaczania i notyfikowania jednostek oceniających zgodność systemów AI oraz za ich monitorowanie,
  • w określonych sytuacjach przedkłada Komisji i państwom członkowskim dowody potwierdzające kompetencje jednostki oceniającej zgodność,
  • działa w sposób gwarantujący wysokie kompetencje eksperckie, poufność, bezstronność oraz brak jakichkolwiek przypadków konfliktu interesów z jednostkami oceniającymi zgodność.

Odpowiedzi emailem do grai@cyfra.gov.pl z dopiskiem [AI ACT] w tytule wiadomości mailowej, w terminie do 23 kwietnia 2024 roku.

Wiecej o konsultacjach TUTAJ