Wpływ nowych technologii na zmianę modeli biznesowych. | The impact of new technologies on changing business models.

Posłuchaj:
Udostępnij:

Aby pozostać konkurencyjnym na rynku, firmy reklamowe i medialne, banki, firmy telekomunikacyjne, dostawcy energii elektrycznej, wody i ciepła oraz przedsiębiorstwa komunalne zajmujące się odpadami i ściekami muszą zdigitalizować swój biznes. Najskuteczniejszym sposobem na zmianę biznesu nie jest digitalizacja i automatyzacja istniejących procesów, ale stworzenie zupełnie nowego cyfrowego biznesu, którego operacje od początku do końca są napędzane technologią, są wysoce zautomatyzowane, szeroko wykorzystują dostępne dane, sztuczną inteligencję i boty.

Wchłonięcie nowego cyfrowego biznesu i zastąpienie starego następuje tym szybciej, im jest on szybciej dostępny i im łatwiejszy, szybszy jest w obsłudze, mniej problematyczny a bardziej przyjazny dla użytkownika. Tym lepiej im łatwiejsze dla użytkownika jest uruchomienie produktu w minimalnej konfiguracji, która przynosi efekty biznesowe.

Mimo szczytnego celu pamiętajmy, że wdrażanie nowych technologii nie powinno odbywać się kosztem czyjejś prywatności. Zbierajmy tylko niezbędne dane, nie zbierajmy zbędnych poufnych danych o użytkownikach, które ktoś może wykorzystać niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami. Tworząc technologie i automatyzując biznes pamiętajmy o tych, którzy będą korzystać z naszej technologii i komunikować się z nią.  Tworząc rozwiązania odpowiadamy za ich działanie i efekty.

Niech szczytny cel biznesowy nie przesłania poszanowania praw człowieka.

Bartosz Radziszewski

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

To remain competitive in the marketplace, advertising and media companies like banks, telecommunication companies, electricity, water and heat providers, and municipal waste and wastewater companies must digitize their businesses. As it turns out, the most effective way to change a business is not to digitize and automate existing processes, but to create an entirely new digital business whose operations are technology-driven from start to finish, are highly automated, make extensive use of available data, artificial intelligence and bots. The absorption of the new digital business and replacing the old one happens the faster it is available and the easier and faster it is to use, less problematic and user-friendly. The easier it is for the user to launch the product in a minimal configuration that produces business results.

Despite the noble goal, let us remember that implementing new technologies should not be done at the expense of someone’s privacy. Collect only the necessary data, do not collect unnecessary confidential user data that may somebody use contrary to the purposes and rules. While creating technologies and automating business, let’s remember those who will use our technology and communicate with it. When creating technologies and applications, let’s remember those who will use them. Remember that we are responsible for their operation and effects when developing solutions.

Don?t let a worthy cause overshadow the usefulness.

Bartosz Radziszewski